۱۳۹۵/۰۷/۲۸

افزایش ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه حدود ۳ درصد افزایش یافت.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه حدود 3 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در شهریورماه امسال با رشدی 3 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 10 هزار و733 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 20 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 4998 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله آرمان آتی کوثر با 1353 میلیارد ریال، توسعه یکم با 1260 میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر 940 میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با 368 میلیارد ریال، سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم با 315 میلیارد ریال و سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با 234 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در پایان شهریور به شرح زیر است:

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)

نماد

نام صندوق

ارزش صندوق

ذژاعتماد

صندوق سرمايه گذاري ETF اعتمادآفرين پارسيان

4,998,432,214,660

ذژآكورد

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله

1,353,069,022,422

سپاس

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

1,260,000,000,000

پارند

صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت

940,780,953,600

صنوين

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

368,847,468,881

ذژنسيم

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم

315,358,400,000

ذژصغرب

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب

234,832,700,400

ذژآسام

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

158,870,763,100

كاردان

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

140,700,851,500

ذژاطلس

صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام

140,631,477,912

ذژآساس

صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام

132,064,466,480

فيروزه

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

110,246,297,092

نارون

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن نارون

105,000,000,000

ذژآگاس

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

74,200,000,000

ذژصايند

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

70,667,274,500

ذژكاريس

صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام

69,500,492,235

ذژالماس

صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام

66,099,150,350

ذژثروتم

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

66,046,830,000

ذژآتيمس

صندوق سرمايه گذاري ETFآرمان آتيه درخشان مس

65,909,347,860

ذژسخنم

صندوق سرمايه گذاري سپهرخيرگان نفت -مختلطـ

62,138,231,040