۱۳۹۵/۰۷/۱۴

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با ۲۴۱ هزار و ۶۰۲ سهامدار و بانک سرمایه با ۳۰۲ هزار و ۸۴۱ سهامدار درپایان شهریورماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار ایستادند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 241 هزار و 602 سهامدار درپایان شهریورماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 152 هزار و 56 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 126 هزار و 142 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت ، سایپا، بانک انصار، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سیمان فارس و خوزستان در مکان های چهارم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، بانک سرمایه با 302 هزار و 841 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک دی با 180 هزار و 964 سهامدار و بانک مهر اقتصاد با 177 هزار و 950 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان، احیاء صنایع خراسان و اقتصادی و خودکفایی آزادگان نیز در مکان های چهارم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

 اسامی 20 شرکت بزرگ بورسی و فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار به شرح زیر است :

فهرست بیست نماد بزرگ بورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان شهریور 1395

نماد

نام نماد

تعداد کد سهامداری

وتوصا

سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

241,602

خودرو

ايران خودرو

152,056

كروي

توسعه معادن روي ايران

126,142

وسكاب

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

124,218

ونفت

سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ )

115,686

خساپا

سايپا

111,491

وانصار

بانك انصار

93,084

وبشهر

توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ )

85,579

وبانك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

84,419

سفارس

سيمان فارس وخوزستان

81,809

وغدير

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )

81,614

وآذر

سرمايه گذاري توسعه آذربايجان

79,057

وپارس

بانك پارسيان

75,561

ونيرو

سرمايه گذاري نيرو

68,948

ستران

سيمان تهران

65,380

ومعادن

سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات (هلدينگ )

59,042

وپاسار

بانك پاسارگاد

56,946

كرماشا

صنايع پتروشيمي كرمانشاه

56,455

وسپه

سرمايه گذاري سپه

53,330

وبملت

بانك ملت

51,839

فهرست بیست نماد بزرگ  فرابورسی از منظر تعداد کد سهامداری در پایان شهریور ماه 1395

نماد

تعداد کد سهامداری

نام نماد

ذسمايه

بانك سرمايه

302,841

ذدي

بانك دي (سهامي عام )

180,964

ذومهر

بانك مهراقتصاد

177,950

ذوقوام

بانك قوامين

165,371

ذكرمان

سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان

126,456

ذحكمت

بانك حكمت ايرانيان

108,101

ذزنجان

صنايع پتروشيمي زنجان

93,220

ذشستان

پتروشيمي گلستان

86,255

ذواحصا

احياءصنايع خراسان

60,276

ذخودكفا

اقتصادي وخودكفايي آزادگان

58,824

ذسخواف

سيمان مجدخواف

54,244

ذسجام

مجتمع سيمان غرب آسيا

48,747

ذوشهر

بانك شهر

48,665

ذواحيا

مجتمع صنايع ومعادن احياءسپاهان

41,788

ذسبزوا

سيمان لارسبزوار

41,002

ذثاصفا

ساختمان اصفهان

38,859

ذوكادو

تكادو

37,831

ذسخرم

سيمان خرم آباد

35,585

ذسباقر

سيمان باقران

26,484

ذوسالت

بانك قرض الحسنه رسالت

26,387