۱۳۹۵/۰۷/۰۴

هشدار شرکت سپرده گذاری مرکزی به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی

مدیر امور عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به کارگزاران هشدار داد تا هر چه سریعتر شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی خود را تکمیل کنند.

مدیر امور عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به کارگزاران هشدار داد تا هر چه سریعتر شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی خود را تکمیل کنند.

به گزارش روابط عمومی سمات، فریبا اخوان گفت : کارگزاران تنها تا روز دهم مهرماه جاری فرصت دارند، اطلاعات شناسه ملی مشتریان خود را در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار دهند.

وی افزود: بر اساس بند 5 ماده 23 "دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه " ارائه خدمات پایه (کد معاملاتی) به اشخاص ایرانی فاقد شماره ملی یا شناسه ملی ممنوع است و ارائه خدمات به آنان باید متوقف شود.

مدیر امور عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهارد اشت : این شرکت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی به تفکیک کارگزار ناظر بودن هر کارگزاری را استخراج و در فایل آن کارگزاری در آدرس www.csdireports.com قرار داده است. در همین راستا، کارگزاران باید نسبت به اطلاع رسانی و تکمیل اطلاعات مشتریان خود در اسرع وقت اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: چنانچه کارگزاران تا تاریخ دهم مهرماه امسال اطلاعات شناسه ملی به همراه مدارک اشخاص حقوقی فوق الذکر را به این شرکت ارسال نکنند، ارائه خدمات به این افراد متوقف خواهد شد.