۱۳۹۵/۰۴/۰۱

افزایش ۱۶ درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در ماه گذشته با رشدی ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم ۸۵۱۲ میلیارد ریال رسید.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد : ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه 16 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در ماه گذشته با رشدی 16 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 8512 میلیارد ریال رسید.

در حال حاضر 18 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 4052 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله توسعه یکم با 1300 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثر با 989 میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با 403 میلیادر ریال، سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم با 315 میلیارد ریال و سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با 220 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله درپایان اردیبهشت ماه به شرح زیر است:

  اسم صندوق

ارزش ریال

صندوق سرمايه گذاري ETFآرمان آتيه درخشان مس

60,296,170,000

صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام

143,031,425,632

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

155,140,969,200

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله

989,334,973,914

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

71,375,200,000

صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام

156,109,131,112

صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان

4,052,945,844,360

صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام

66,022,970,000

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

62,700,150,000

صندوق سرمايه گذاري سپهرخيرگان نفت -مختلطـ

60,806,983,500

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

128,050,420,240

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب

220,323,823,000

صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام

71,340,442,985

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم

315,358,400,000

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

1,300,000,000,000

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

403,392,613,596

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

113,960,997,932

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

142,198,218,360