۱۳۹۷/۰۴/۲۴

نظارت قوی بر گزارش های تفسیری ناشران

مهم ترین ابعاد گزارش تفسیری ناشران شرح روایت گونه عملکرد شرکت از دیدگاه مدیران، اطلاعات مالی و غیرمالی، متمم و مکمل صورت های مالی و پیوند عملکرد فعلی با آتی شرکت تشریح کرد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار در همایش بزرگ ناشران اوراق بهادار با اشاره به عارضه یابی تغییرات اعمال شده در بازار سرمایه این تحولات را در سه بخش اصلی گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت ماهانه شرکت ها، افشای اطلاعات با اهمیت تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات به نقل از سنا، سعید محمد علیزاده مهم ترین ابعاد گزارش تفسیری ناشران را شرح روایت گونه عملکرد شرکت از دیدگاه مدیران،  اطلاعات مالی و غیرمالی، متمم و مکمل صورت های مالی و پیوند عملکرد فعلی با آتی شرکت تشریح کرد.

علیزاده با اشاره به مطالب فوق بیان کرد: عدم ارایه اطلاعات تحلیلی مناسب و کاستی در ارایه اطلاعات آینده نگر از جمله ایرادات گزارش تفسیری شرکت های بورسی به شمار می رود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس همچنین عنوان کرد: ضعف در برخی گزارش های منتشر شده طی مدت اخیر، انتقاداتی را از سوی سهامداران به همراه داشته است. در این زمینه با راهکارهای نوین نهادناظر تلاش داریم این انتقادات را به حداقل برسانیم.

وی در ادامه بیان کرد: از آنجایی که اطلاعات با اهمیت به هسته معاملات متصل است، کماکان امکان سیگنال دهی در بازار وجود دارد. از این رو ناشران باید در افشای دقیق این اطلاعات توجه لازم را داشته باشند تا دست برخی سوء استفاده گران در بازار، کوتاه بماند.

علیزاده در ادامه با طرح این سوال که گزارش تفسیری مدیریت چیست، گفت: این گزارش شرحی روایت گونه از دیدگاه ناشر است. این گزارش ، تکرار اقلام صورت های مالی نیست بلکه مکمل آن به شمار می رود.

وی افزود: گزارش تفسیری مدیریتی در برگیرنده اطلاعات مالی و غیر مالی شرکت هاست. این گزارش عملکرد فعلی شرکت را با عملکرد آتی آن پیوند می دهد و باور های مدیریت شرکت را در قالب جملات آینده نگر بیان می کند.

علیزاده اظهار داشت: مهمترین ضعف گزارش تفسیری بحث گزارش های آتی است. اطلاعاتی که در صورت های مالی مطرح نیست اما بر تصمیم سرمایه گذاران تاثیر گذار است. به بیان دیگر، ارایه اطلاعاتی درخصوص کیفیت و تنوع درآمدها و جزییات نقدی که می تواند بسیار مهم باشد.

 وی ادامه داد: در راستای رفع این ایرادات اقدامات مهمی صورت گرفته است. در این زمینه فایل هایی در اختیار ناشران قرار داده شده که این فایل ها به صورت سیستمی در آینده ای نه چندان دور اعمال خواهد شد.