۱۳۹۶/۱۰/۰۴

آموزش عملیات اطفای حریق در شرکت سپرده گذاری مرکزی

ماموران ایستگاه ۴۰ آتش نشانی تهران در سه مرحله بازدیدهای فنی را در شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام دادند تا وضعیت ساختمان این شرکت از لحاظ دستورالعمل های ایمنی مورد بررسی دقیق قرار دهند.

آموزش عملیات اطفای حریق در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سمات، ماموران ایستگاه 40 آتش نشانی تهران در سه مرحله بازدیدهای فنی را در شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام دادند تا وضعیت ایمنی ساختمان این شرکت از لحاظ دستورالعمل های سازمان آتش نشانی مورد بررسی دقیق قرار دهند.

برگزاری سه مرحله آموزش های اولیه اطفای حریق از دیگر برنامه هایی است که برای کارمندان این شرکت در نظر گرفته شده است تا  صدمات جانی و مالی در شرایط بحرانی در این شرکت کاهش یابد.