۱۳۹۴/۱۱/۱۳

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با ۲۴۱ هزار و ۷۶۰ سهامدار در پایان دی ماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 241 هزار و 760 سهامدار درپایان دی ماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 141 هزار و 520 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 127 هزار و 272 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، بانک انصار ، سایپا، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه گذاری غدیر در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، بانک سرمایه با 303 هزار و 813 سهامدار همچنان در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک مهر اقتصاد با 179هزار و 2 سهامدار و بانک دی با 174 هزار و 949 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان، احیاء صنایع خراسان و اقتصادی و خودکفایی آزادگان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

 اسامی 20 شرکت بزرگ بورسی و فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار به شرح زیر است :

(تعداد کدهای موجود در سهام وثیقه گروهی در آمارهای زیر لحاظ نشده است)

فهرست 20  نماد بزرگ بورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان دی ماه 94

 

نماد

نام نماد

تعداد کد سهامداری

 

وتوصا

سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

241,760

 

خودرو

ايران خودرو

141,520

 

كروي

توسعه معادن روي ايران

127,272

 

وسكاب

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

124,645

 

ونفت

سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ )

113,305

 

وانصار

بانك انصار

95,130

 

خساپا

سايپا

89,071

 

وبشهر

توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ )

86,171

 

وبانك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

83,680

 

وغدير

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )

81,560

 

سفارس

سيمان فارس وخوزستان

81,408

 

وآذر

سرمايه گذاري توسعه آذربايجان

79,472

 

وپارس

بانك پارسيان

73,499

 

ونيرو

سرمايه گذاري نيرو

68,886

 

ستران

سيمان تهران

64,533

 

ومعادن

سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات (هلدينگ )

56,126

 

كرماشا

صنايع پتروشيمي كرمانشاه

56,038

 

وبملت

بانك ملت

54,186

 

وسپه

سرمايه گذاري سپه

53,250

 

وپاسار

بانك پاسارگاد

52,798

 

فهرست 20  نماد بزرگ  فرابورسی از نظر تعداد کد سهامداری در پایان دی ماه94

نماد

نام نماد

تعداد کد سهامداری

ذسمايه

بانك سرمايه

303,813

ذومهر

بانك مهراقتصاد

179,002

ذدي

بانك دي (سهامي عام )

174,949

ذوقوام

بانك قوامين

168,350

ذكرمان

سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان

125,815

ذحكمت

بانك حكمت ايرانيان

113,756

ذزنجان

صنايع پتروشيمي زنجان

93,474

ذشستان

پتروشيمي گلستان

86,225

ذواحصا

احياءصنايع خراسان

60,389

ذخودكفا

اقتصادي وخودكفايي آزادگان

59,137

ذسخواف

سيمان مجدخواف

54,393

ذوشهر

بانك شهر

49,461

ذسجام

مجتمع سيمان غرب آسيا

48,902

ذتسهـ9405

امتيازتسهيـلات مسكن مردادماه 94

48,569

ذتسهـ9312

امتيازتسهيـلات مسكن اسفندماه 93

46,906

ذتسهـ9404

امتيازتسهيـلات مسكن تيرماه 94

45,145

ذتسهـ9402

امتيازتسهيـلات مسكن ارديبهشت ماه 94

44,239

ذتسهـ9403

امتيازتسهيـلات مسكن خردادماه 94

42,721

ذتسهـ9401

امتيازتسهيـلات مسكن فروردين ماه 94

42,628