۱۳۹۴/۱۰/۲۱

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 241 هزار و 582 سهامدار درپایان آذرماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 141 هزار و 630 سهامدار و حق تقدم این شرکت  با 138 هزار و 66 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های توسعه معادن روی ایران، حق تقدم سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، بانک انصار ، سایپا و توسعه صنایع بهشهر در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، بانک سرمایه با 303 هزار و 908 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک مهر اقتصاد با 179هزار و 410 سهامدار و بانک دی با 174 هزار و 55 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، حق تقدم صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان و حق تقدم بانک قوامین نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

 اسامی 20 شرکت بزرگ بورسی و فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار به شرح زیر است :

(تعداد کدهای موجود در سهام وثیقه گروهی در آمارهای زیر لحاظ نشده است)

فهرست 20 نماد بزرگ بورسی از لحاظ تعداد کدهای سهامداری در پایان آذر 1394

نماد

نام

تعداد کدهای سهامداری

وتوصا

سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

241,582

خودرو

ايران خودرو

141,630

خودروح

حق تقدم ايران خودرو

138,066

كروي

توسعه معادن روي ايران

127,237

وسكابح

حق تقدم سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

124,793

وسكاب

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

124,721

ونفت

سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ )

114,148

وانصار

بانك انصار

94,991

خساپا

سايپا

89,521

وبشهر

توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ )

85,671

وبانك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

83,166

وغدير

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )

81,509

سفارس

سيمان فارس وخوزستان

81,508

وآذر

سرمايه گذاري توسعه آذربايجان

79,503

وغديرح

حق تقدم سرمايه گذاري غدير

79,401

وپارس

بانك پارسيان

73,331

وپارسج

 سهام جایزه بانک پارسیان

72,819

ونيرو

سرمايه گذاري نيرو

68,877

ستران

سيمان تهران

64,536

ومعادن

سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات (هلدينگ )

56,134

فهرست 20 نماد بزرگ فرابورسی از لحاظ تعداد کدهای سهامداری در پایان آذر 1394

 

نماد

نام

تعداد کدهای سهامداری

 

ذسمايه

بانك سرمايه

303,908

 

ذومهر

بانك مهراقتصاد

179,410

 

ذدي

بانك دي (سهامي عام )

174,055

 

ذوقوام

بانك قوامين

169,047

 

ذكرمان

سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان

125,865

 

ذحكمت

بانك حكمت ايرانيان

114,083

 

ذزنجان

صنايع پتروشيمي زنجان

93,513

 

ذزنجانح

حق تقدم صنايع پتروشيمي زنجان

93,339

 

ذشستان

پتروشيمي گلستان

86,227

 

ذوقوامح

حق تقدم بانك قوامين

61,879

 

ذواحصا

احياءصنايع خراسان

59,792

 

ذخودكفا

اقتصادي وخودكفايي آزادگان

59,227

 

ذسخواف

سيمان مجدخواف

54,401

 

ذتسهـ9405

امتيازتسهيـلات مسكن مردادماه 94

51,825

 

ذوشهر

بانك شهر

49,538

 

ذتسهـ9312

امتيازتسهيـلات مسكن اسفندماه 93

49,240

 

ذسجام

مجتمع سيمان غرب آسيا

48,917

 

ذتسهـ9404

امتيازتسهيـلات مسكن تيرماه 94

47,995

 

ذتسهـ9402

امتيازتسهيـلات مسكن ارديبهشت ماه 94

46,597

 

ذتسهـ9403

امتيازتسهيـلات مسكن خردادماه 94

45,051