همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اولین مجمع الکترونیک این شرکت در بستر سامانه الکترونیکی برگزار شد.
در مجمع عمومی عادی سالیانه سمات که به صورت الکترونیکی برگزار شد، صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۷ به تصویب سهامداران رسید.

پیوندها

شبکه اجتماعی و نماد