مدیرعامل سمات گفت : در بازارهای مالی کارا، دو بازار پول و سرمایه به عنوان دو بال اقتصاد به طور هماهنگ با هم حرکت می کنند و می توانند باعث رشد اقتصادی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در هشتمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی، ظرفیت های بازارسرمایه ایران را برای شرکت کنندگان از 13 کشور خارجی تشریح کرد.